Stemmeret

Stemmeret

Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette, har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.
Afdelingsmødet og organisationens ledelse kan beslutte, at andre kan deltage i mødet, dog uden stemmeret.

Hver husstand har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse

Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Der kan altså IKKE stemmes ved fuldmagt!

Afstemning kan ske ved håndsoprækning eller ved brug af stemmesedler.

Urafstemning – se vedtægter