Når du bor hos AlmenBo

Fremleje

Du har som lejer af et beboelseslejemål, ret til at fremleje din bolig helt eller delvis. Fuld fremleje kan du gøre i op til 2 år, hvis du skal flytte midlertidigt på grund af:

  • sygdom
  • studie
  • forretningsrejse eller
  • midlertidig ansættelse

Du kan ansøge om delvis fremleje, hvis du ønsker at udleje et værelse til en anden person.

Retten til fremleje af almene beboelseslejemål gælder, selvom den man fremlejer til ikke opfylder de almindelige krav til husstandens størrelse og sammensætning. For bofællesskaber, ungdomsboliger og ældreboliger gælder særlige regler.

Bemærk:
Du skal selv finde den/de personer der skal ”låne” boligen, og AlmenBo Aarhus opfordrer til, at du fremlejer til personer, du kender og stoler på, da det stadig er dig, der er ansvarlig for boligen, herunder:

  • At huslejen bliver betalt
  • At husordenen bliver overholdt
  • At boligen ikke misligholdes


Husk også:
Ved fremleje må du ikke kræve højere husleje end den, du selv betaler. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum, og højest 1 person pr. beboelsesrum.

Ved delvis fremleje må du højst udleje halvdelen af din bolig. Dvs. i en 3-værelses bolig, må du udleje 1 værelse.

Fremlejeren kan ikke overtage boligen, hvis du opsiger din lejekontrakt.

Hvis du vil fremleje en ungdomsbolig, kan din boligorganisation kræve dokumentation for, at fremlejetageren er studerende.

Råderet

Boligindretning optager mange beboere, og i 2005 fik lejere i almene boliger ret til at udføre alle former for forbedringer inde i boligen, og desuden få økonomisk godtgørelse ved fraflytning.

Hensigten med loven er, at give almene beboere mulighed for at indrette deres bolig efter egne ønsker og behov.

Forbedringer inde i boligen gælder f.eks. indretninger af køkken, bad, entré og værelser.

Men lejerne kan også på et afdelingsmøde beslutte, at der skal gennemføres forbedrings- og forandringsarbejder uden for selve boligen.

Råderetten er derfor et vigtigt værktøj, der giver den enkelte lejer mulighed for at ændre på sin bolig. Om det er små justeringer eller store ændringer, der skal til for at gøre boligen ideel for beboeren, er op til den enkelte.

Princippet i råderetten er, at den enkelte beboer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for at arbejdet bliver udført og finansieret.

Der kan i nogle råderetssager blive pålagt omkostnings-bestemte gebyrer. Det kan fx være, hvis det er en opgave, der kræver grundigere undersøgelse. Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, så kontakt driftsafdelingen. Du finder deres kontaktinformationer under vores kontaktoplysninger.

HUSK: At der skal indsendes skriftlig ansøgning til post@almenbo-aarhus.dk (Att. Driftafd.), og du skal have en skriftlig godkendelse inden arbejdet udføres.

Lån til indskud

Når du flytter ind i en almen bolig, skal du betale beboerindskud.
Derimod skal du hverken betale depositum eller forudbetalt leje.

Hvis du har svært ved at betale beboerindskuddet, har kommunen i visse tilfælde pligt til at låne dig pengene.
Mere info fåes ved henvendelse til borgerservice.

På ansøgningsskemaet skal du påføre afdelingsnr. og bolignr. Dit bolignr. som står på de fleste papirer til dig består af 11 cifre startende med 01…. Afdelingsnr. er de første 4 cifre og bolignr.
er de sidste 7 cifre i det lange bolignr.

Hvis samlivet slutter – Hvad med boligen ?

Mange stiller sig spørgsmålet, hvad sker der med vores bolig hvis én af os dør eller hvis vi skal skilles? Der er mange scenarier, og nedenfor kan du se hvordan reglerne er i de enkelte situationer.

HUSK, at kontakte AlmenBo Aarhus, hvis du vil søge ny bolig, og din samlever skal blive i jeres nuværende bolig. Vi sørger for, at du kommer til at stå korrekt på ventelisten.

Ordforklaring: “Lejeren” er i nedenstående eksempler den, som har underskrevet lejekontrakten.
“Fælles husstand i mindst 2 år” – betyder, at man har haft samme adresse på folkeregistret i 2 år.

Hvis ens ægtefælle dør, og det er ham/hende, der står som lejer af lejemålet?
Ægtefællen har ret til at fortsætte lejeforholdet.

Hvis ens partner/samlever dør, og det er ham/hende, der står som lejer af lejemålet?
Hvis lejeren dør uden at efterlade sig en ægtefælle, har en person der, i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet, har haft fælles husstand med lejeren ret til at fortsætte lejeforholdet.

Hvis ens ægtefælle står som lejer, og den pågældende kommer på plejehjem?
Hvis lejeren flytter på plejehjem, i ældrebolig eller beskyttet bolig, har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet.

Hvis det er ens partner/samlever, der står som lejer, og pågældende kommer på plejehjem?
Hvis lejeren flytter på plejehjem, i ældrebolig eller beskyttet bolig, har en person, der har haft fælles husstand med lejeren i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for fraflytningen, ret til at fortsætte lejeforholdet.

Hvad sker der med lejemålet ved separation eller skilsmisse?
I tilfælde af separation eller skilsmisse kan parterne selv aftale, hvem der skal fortsætte lejeforholdet. Dette gælder uanset, om det kun er den ene part, der står som lejer. Hvis parterne ikke kan blive enige, afgøres det ved bevillingen eller dommen, hvilken af ægtefællerne der har ret til at fortsætte lejeforholdet.

Hvad sker der med lejemålet, hvis lejeren forlader sin ægtefælle?
Hvis lejeren har forladt sin ægtefælle, har denne ret til at fortsætte lejeforholdet.

Kan en ugift samlevende kræve at fortsætte lejemålet, hvis samlivet ophører?
Hvis parterne har haft fælles husstand i mindst 2 år, kan de aftale, hvem af dem der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet i boligen.

Kan parterne ikke blive enige om en aftale, kan der, når særlige grunde, herunder navnlig hensynet til parternes mindreårige børn, ved dom træffes bestemmelse om, hvem af parterne der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet.

Har man nogen mulighed for at få en anden lejlighed i AlmenBo Aarhus, hvis man bliver tvunget til at flytte på grund af skilsmisse eller brudt parforhold i øvrigt?
AlmenBo Aarhus har besluttet, at boligsøgende, der flytter, fordi de bliver skilt eller separeret, eller fordi deres parforhold går i stykker, skal have fortrinsret til at overtage en anden bolig i boligorganisationen i op til et år efter fraflytningen.

Det er en forudsætning, at der er fælles hjemmeboende børn under 18 år i parforholdet.

I parforhold uden børn har den person, som bliver tvunget til at flytte, fordi parforholdet går i stykker, ikke mulighed for at få fortrinsret til at overtage en anden bolig i boligorganisationen.

Boligstøtte

Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken med afløb, kan du måske få hjælp til huslejen.
Hjælpen hedder boligstøtte. Det er Udbetaling Danmark, der administrerer boligstøtten.

Om du kan få boligstøtte, og beløbets størrelse afhænger af mange ting,
så kontakt Udbetaling Danmark eller Borgerservice for yderligere hjælp.

Parabol

Ansøgning om opsætning af parabol kan kun godkendes, hvis beboeren ønsker adgang til yderligere radio og tv kanaler, som ikke kan tilgodeses via det installerede kabelanlæg i afdelingen.

En parabol må først opsættes når den skriftlige ansøgning er godkendt af AlmenBo Aarhus, samt indbetalingen af depositum på kr. 2.000 eller kr. 3.500 (forskelligt i afdelingerne) er registreret.

Parabolen opsættes i følge afdelingens husordensreglement på det sted, som er anvist af afdelingsbestyrelsen.

Hvis du skifter navn

Hvis du får nyt navn, skal du indsende eller fremvise vielsesattest, ny navneattest eller lignende på administrationskontoret på Frydenlunds Alle 8, 8210 Aarhus V.

Efterfølgende vil det blive rettet diverse steder i boligorganisationen. Ejendomsfunktionæren vil herefter rette diverse navneskilte i afdelingen.

Parabol

Ansøgning om opsætning af parabol kan kun godkendes, hvis beboeren ønsker adgang til yderligere radio og tv kanaler, som ikke kan tilgodeses via det installerede kabelanlæg i afdelingen.

En parabol må først opsættes når den skriftlige ansøgning er godkendt af AlmenBo Aarhus, samt indbetalingen af depositum på kr. 2.000 eller kr. 3.500 (forskelligt i afdelingerne) er registreret.

Parabolen opsættes i følge afdelingens husordensreglement på det sted, som er anvist af afdelingsbestyrelsen.

Hvis du skifter navn

Hvis du får nyt navn, skal du indsende eller fremvise vielsesattest, ny navneattest eller lignende på administrationskontoret på Frydenlunds Alle 8, 8210 Aarhus V.

Efterfølgende vil det blive rettet diverse steder i boligorganisationen. Ejendomsfunktionæren vil herefter rette diverse navneskilte i afdelingen.

Bytte bolig

Som lejer af en almen bolig, har du ret til at bytte din bolig med en anden, der også bor til leje. Det gælder, både hvis du ønsker at bytte med en lejer fra AlmenBo Aarhus eller en anden almen boligorganisation. Du kan endda bytte med en lejer i en privat udlejningsejendom.

  • Du skal have boet i boligen i tre år
  • Antallet af personer, der skal bebo lejligheden fremover må ikke overstige 1 person pr. beboelsesrum
  • AlmenBo Aarhus skal godkende bytteaftalen

Du skal selv finde den/de personer du vil bytte bolig med. Husk, at bytningen også skal godkendes af den boligorganisation/udlejer, der ejer modpartens bolig.

Vi gør opmærksom på, at en bytning betragtes som en almindelig fraflytning, hvor boligen skal istandsættes efter gældende regler. Dette betyder også, at boligorganisationen, hvis der er A-ordning, skal have 14 dage til istandsættelse, hvor ingen af parterne kan bo i boligen. I enkelte afdelinger skal boligorganisationen endda bruge 1 måned til istandsættelse, hvor ingen kan bo i boligen.

OBS! Du kan kun bytte en ungdomsbolig eller seniorbolig med nogen, der er berettiget til en sådan bolig.

Det er IKKE tilladt, at bytte bolig, før man har boligorganisationens skriftlige tilladelse.

Overdragelse af effekter

Hvis fra- og indflytter laver aftale om overdragelse af effekter fx tæpper, hylder m.v., er det vigtigt, at der udfyldes og indsendes en overdragelseserklæring. Effekterne må IKKE være i boligen ved fraflyttersynet. Du kan finde overdragelseserklæringen nedenfor.

Der kan evt. laves aftale med ejendomsfunktionæren inden synet om
hvor effekterne kan opbevares mens fraflytningssynet og evt. istandsættelse af boligen foregår.

Studietjek

For at kunne bo i en ungdomsbolig hos AlmenBo Aarhus, skal du være under uddannelse eller være “Ung med andet særligt behov”.

I henhold til ”Bekendtgørelsen om opsigelse i statsstøttede almene ungdomsboliger”, §3 nr. 370 af 19. juni 1998, er AlmenBo Aarhus forpligtet til at udføre studietjek mindst én gang årligt.

Derfor skriver AlmenBo Aarhus mindst én gang om året til alle beboere i ungdomsboligerne, og beder dem om at dokumentere studieaktivitet.

Hvis du fortsat følger det sædvanlige uddannelsesforløb, skal du blot udfylde, underskrive og indsende den fremsendte “Tro & love erklæring”.

Du må gerne maile den til kundeservice@almenbo-aarhus.dk

Hvis du har skiftet uddannelse, skal du indsende ny dokumentation fra den nye skole sammen med “Tro & love erklæringen”.

Har du fået din ungdomsbolig tildelt under særlige vilkår gennem en kommune, skal din sagsbehandler bekræfte, at du er berettiget til en ungdomsbolig uden at være under uddannelse.

Du skal selv kontakte din sagsbehandler.