Visioner for AlmenBo Aarhus

Mission, vision og værdier

Hvem er vi
Boligorganisationen AlmenBo Aarhus er et resultat af en fusion mellem 2 boligorganisationer i Aarhus.

Boligorganisationen vil kombinere professionel administration og effektivitet i et godt samarbejde med beboerdemokratiet, således samarbejdspartnere, ansatte og beboere oplever boligorganisationen som en god og konkurrencedygtig virksomhed.

Boligorganisationen administrerer ca. 3.700 boliger i 53 boligafdelinger, som alle er økonomisk uafhængige af hinanden. Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse, der er valgt af beboerne i afdelingen på et årligt afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen skal føre tilsyn med afdelingen og træffe beslutninger om den daglige drift og vedligeholdelse. Derudover administreres et plejehjem, diverse institutioner samt et kultur-/aktivitetshus.

AlmenBo Aarhus’ øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af medlemmer af afdelingsbestyrelserne eller de personer, der er valgt på afdelingsmøderne, samt organisationsbestyrelsen. Repræsentantskabet vælger formand og de øvrige medlemmer til organisationsbestyrelsen. Repræsentantskabet skal bl.a. også godkende nybyggeri og væsentlige tiltag og ændringer af boligorganisationens vedtægter.

Mission
I henhold til vore vedtægter er vores mission og kerneaktivitet, at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

Derudover kan boligorganisationen udføre aktiviteter, som har naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, som organisationen har oparbejdet.

Vision
AlmenBo Aarhus ønsker at fokusere på følgende områder:

  • Vedligeholdelse af vore boliger i god kvalitet og med en bæredygtig økonomi
  • Bevare et højt serviceniveau med let adgang til relevant information
  • Attraktivt nybyggeri med fornuft, kontrol og fremsynethed

Strategier
De strategiske indsatser for at nå boligorganisationens visioner beskrives under nedenstående fokusområder.

Vedligeholdelse af vore boliger i god kvalitet og med en bæredygtig økonomi

Bæredygtig økonomi
Bæredygtig økonomi i afdelingerne handler primært om at være fremsynet i afdelingerne. Der skal tilstræbes, at der for hver enkelt afdeling udarbejdes en præcis beskrevet langtidsplan, således det for afdelingen, på et tidligt tidspunkt, er muligt at opspare til eventuelle kommende renoveringer i stedet for at være nødsaget til at hjemtage fordyrende lån. Gode langtidsplaner er nøgleordet.

Afdelinger, der uforskyldt er nødramte, skal, hvor det er muligt, hjælpes med tilskud fra dispositionsfond eller egen trækningsret. Dette skal naturligvis opvejes med den enkelte afdelings lejeniveau og popularitet (venteliste).

Vedligeholdelse af vore boliger
Der skal løbende føres kontrol med boligerne i de enkelte afdelinger på baggrund af tilstandsrapporter, rundgang i afdelingerne samt efterfølgende justeringer af langtidsplaner i et samarbejde mellem driftsafdelingen, afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen.

Registrering og kontrol med afdelingernes forbrugsmønstre (el, vand og varme) samt en løbende vurdering af bæredygtige alternative energiformer.

Der skal iværksættes nødvendige løbende renoveringer med henblik på at holde boligerne i forsvarlig sund tilstand.

Målsætning for bæredygtig økonomi
– Opspare til kommende renoveringer (tænke fremad i stedet for at låne)

– Tage ansvar selvom det giver modstand, men gøre det via oplysning

– Hjælpe via tilskud til nødramte afdelinger

– Holde lejen på laveste mulige ansvarlige niveau kortsigtet som langsigtet

– Fokus på lovgivningens muligheder for kollektiv og individuel modernisering via råderet

Målsætning for vedligeholdelse af vore boliger
– Holde boligerne tidssvarende og sunde ved løbende renoveringer

– Det skal tilstræbes at sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger

– Løbende justeringer af langtidsplaner

– Mindst én rundgang i afdelingerne om året

– Løbende vurdering af alternative energiformer

Bevare et højt serviceniveau med let adgang til relevant information

Bevare et højt serviceniveau
Organisationsbestyrelse og administration skal tilstræbe og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati. Dette forsøges opnået ved hjælp af et nært samarbejde mellem organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne, beboerne og administrationen.

Der skal ydes en handlekraftig, effektiv og hurtig service, med fokus på tillid, troværdighed, medarbejdertrivsel og dette skal ske i et fornuftigt samspil mellem afdelingerne, medarbejderne, leverandørerne og myndighederne.

Let adgang til relevant information
Der skal informeres hurtigt og effektivt om hvad der sker i organisationen, herunder beslutninger fra diverse møder i organisationsbestyrelsen, administrationen og i afdelingerne.

Der skal gives en god, forståelig og saglig information i forbindelse med renoveringssager, lovgivningskrav fra diverse myndigheder samt ved lejereguleringer i lejeperioden.

Der skal informeres via hjemmesiderne ved AlmenBo-Aarhus og Aarhusbolig.

Målsætning for serviceniveau
– Højt serviceniveau hos administration og ejendomskontorer

– Høj kursusaktivitet, alle bør have mulighed for at komme på relevante kurser

– Åbent kontor med let adgang til de rigtige kompetencer

– Handling, beslutninger må ikke trække ud til alles irritation

– Handlekraftig, løser problemer når de indtræffer

– Fornuftigt samspil mellem kunder/beboere, medarbejdere, leverandører og myndigheder

– Tillid, troværdighed, beboerinddragelse, medarbejdertrivsel

Målsætning for let adgang til relevant information
– God information om lejereguleringer i lejeperioden

– Oplysende hjemmeside (både Almenbo-Aarhus og Aarhusbolig)

– Informativ bestyrelse med bl.a. nyhedsbreve og deltagelse i beboermøder

– Hurtig med oplysninger/nyheder til afdelinger

Attraktivt nybyggeri med fornuft, kontrol og fremsynethed
Få mest mulig værdi af investerede midler ved at bygge gode attraktive boliger i trygge omgivelser med høj arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig, miljø og energimæssig kvalitet.

Der skal tilstræbes højest mulig kontrol i byggefasen, evt. ved hjælp af fornøden ekspertise.

Ved planlægning af nye byggerier skal udvises fremsynethed med hensyn til anvendelse af byggematerialer og planlægning af grønne områder med henblik på at disse blive så vedligeholdelsesfrie som muligt.

Der skal tages hensyn til funktionalitet og tilgængelighed ved indretninger af fremtidige byggerier.

Målsætning for nybyggeri
– Fornuft omkring valg af projekt og placering

– Høj kontrol i byggefasen

– Fremsynethed omkring grønne områder (vedligeholdelsesfrie) samt valg af langtidsholdbare materialer med mindst
mulig vedligeholdelse

– Funktionalitet i indretning af den enkelte bolig samt mulighed for fremtidige ændringer i boligen for den enkelte lejer

– Størst mulig tilgængelighed til den enkelte bolig tilstræbes

– Hensyntagen til energibesparelse og miljø

– Tryghed i afdelingerne