Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed

Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse samt af de repræsentanter, der er valgt af afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen, jf. §12 og § 15, efter følgende fordeling:

Fra 0 – 100 lejligheder 1 repræsentant
Fra 101 – 200 lejligheder 2 repræsentanter
Fra 201 – 300 lejligheder 3 repræsentanter
Fra 301 – 400 lejligheder 4 repræsentanter

De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for organisationens bestyrelse er også formand for repræsentantskabet.

Boligorganisationens administration har adgang til repræsentantskabsmødet med taleret, men ikke stemmeret. Ved repræsentanters lovlige forfald indtræder de valgte suppleanter. Dirigenten orienteres om evt. suppleanters tilstedeværelse.

Repræsentantskabet 2021

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde 29. april 2021, at udskyde repræsentantskabsmødet til den 17. juni 2021 grundet hævet forsamlingsloft. Det blev vurderet nødvendigt til sikring af beboerdemokratiet og væsentligt efter et år med corona-nedlukninger og stort fokus på den almene sektor.

Repræsentantskabet 2020

Referat
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde 26. november 2020
Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 26. november 2020 – vedtægtsændringer

Dokumenter
Revideret dagsorden 2020 november
Forretningsorden repræsentantskabet
Bestyrelsens beretning 2019
Forslag fra afd. 35
Forslag køb af grunde i Harlev
Forslag vedtægterVedtægter til godkendelse
Årsrapport 2019-20

Indkaldelser
– 1. indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde 26. november 2020
– Indkaldelse ekstraordinært repræsentantskabsmøde 26. november 2020 vedr. vedtægtsændringer

Grundet, der ikke er nok tilmeldte til det ordinære repræsentantskabsmøde til at vedtægtsændringerne kan vedtages, indkaldes der hermed til ekstraordinært møde med henblik på vedtagelse af ændringerne.

Vedtægtsændringerne omhandler primært ændringer, således at AlmenBo Aarhus’ vedtægter kommer til at stemme overens med normalvedtægterne i henhold til lovgivningen.

Det ordinære repræsentantskabsmøde ved AlmenBo Aarhus 28. maj 2020 blev grundet Corona/Covid-19 situationen udskudt til afholdelse 27. august 2020.

Grundet Corona/Covid-19 situationen blev det på ekstraordinært møde i organisationsbestyrelsen torsdag den 20. august 2020 vedtaget endnu engang at udskyde mødet til senere på året – se nedenstående referat:

Referat ekstraordinært møde i organisationsbestyrelsen 20. august 2020