Repræsentantskabet

 

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed, og består af organisationens bestyrelse samt af de af afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsens valgte repræsentanter, jf. §12 og § 15, efter følgende fordeling:

Fra     0 – 100 lejligheder  1 repræsentant

Fra 101 – 200 lejligheder  2 repræsentanter

Fra 201 – 300 lejligheder  3 repræsentanter

Fra 301 – 400 lejligheder  4 repræsentanter

De afdelingsvalte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for organisationens bestyrelse er tillige formand for repræsen-tantskabet.

Boligorganisationens administration har adgang til repræsentantskabsmødet med taleret, men ikke stemmeret. Ved repræsentanters lovlige forfald indtræder de valgte suppleanter. Dirigenten orienteres om evt. suppleanters tilstedeværelse

Repræsentantskabet 2021

Ændret dato repræsentantskabsmøde 2021

Dato for repræsentantskabsmøde 2021 ved AlmenBo Aarhus flyttes hermed til 10. juni 2021 grundet Covid-19 situationen.

Vi håber, at der ved at rykke mødet til senere afholdelse, er kommet mere styr på Corona-situationen og løsnet op for restriktionerne vedr., hvor mange vi må forsamles, så det bliver muligt at afholde mødet så vanligt som muligt.

Indkaldelse med nærmere information omkring mødets afvikling under hensyntagen til Covid-19 situationen femsendes senere til medlemmer af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet 2020

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde 26. november 2020
Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 26. november 2020 – vedtægtsændringer

 

Revideret dagsorden 2020 november
Forretningsorden repræsentantskabet
Bestyrelsens beretning 2019
Forslag fra afd. 35
Forslag køb af grunde i Harlev
Forslag vedtægter   Vedtægter til godkendelse
Årsrapport 2019-20

 

1. indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde 26. november 2020

Indkaldelse ekstraordinært repræsentantskabsmøde 26. november 2020 vedr. vedtægtsændringer

Grundet, der ikke er nok tilmeldte til det ordinære repræsentantskabsmøde til at vedtægtsændringerne kan vedtages, indkaldes der hermed til ekstraordinært møde med henblik på vedtagelse af ændringerne.

Vedtægtsændringerne omhandler primært ændringer, således at AlmenBo Aarhus’ vedtægter kommer til at stemme  overens med normalvedtægterne i henhold til lovgivningen.

____________________________________________________________________________________

Det ordinære repræsentantskabsmøde ved AlmenBo Aarhus 28. maj 2020 blev grundet Corona/Covid-19 situationen udskudt til afholdelse 27. august 2020.

Grundet Corono/Covid-19 situationen blev det på ekstraordinært møde i organisationsbestyrelsen torsdag den 20. august 2020 vedtaget endnu engang at udskyde mødet til senere på året – se nedenstående referat:

Referat ekstraordinært møde i organisationsbestyrelsen 20. august 2020