Repræsentantskabet

 

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed, og består af organisationens bestyrelse samt af de af afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsens valgte repræsentanter, jf. §12 og § 15, efter følgende fordeling:

Fra     0 – 100 lejligheder  1 repræsentant

Fra 101 – 200 lejligheder  2 repræsentanter

Fra 201 – 300 lejligheder  3 repræsentanter

Fra 301 – 400 lejligheder  4 repræsentanter

De afdelingsvalte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for organisationens bestyrelse er tillige formand for repræsen-tantskabet.

Boligorganisationens administration har adgang til repræsentantskabsmødet med taleret, men ikke stemmeret. Ved repræsentanters lovlige forfald indtræder de valgte suppleanter. Dirigenten orienteres om evt. suppleanters tilstedeværelse